Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Firma Jiří Dinga, IČ 422 13 380, se sídlem Havlíčkova ulice 495, Lanškroun (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“), který upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce www.koule.online/www.tanden.cz(dále jen „obchod“).
 2. Veškeré otázky, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 II.JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující zboží převzal:
 2. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Předchozí odstavec tohoto článku se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 8. Zboží je vadné, není-li odevzdáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
 9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Uplatnění vady dále v textu označeno jako „reklamace“.
 10. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 11. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Uvedené neplatí pro kupní smlouvu uzavřenou s podnikatelem.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího bezodkladně poté, co je tato vada zjištěna.
 2. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese firemního skladu: Gadgets House, s.r.o. Černokostelecká 2246, HALA A, 25101 Říčany, tel.601550370
 3. Kupující je povinen doložit, kdy reklamované zboží zakoupil, dále je povinen popsat reklamovanou vadu a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
 4. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamovaný výrobek zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný.
 5. Přijetí reklamace bude kupujícímu bezodkladně potvrzeno.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 7. V případě výskytu vady na zboží může kupující požadovat dodání nové věci bez vad a v případě vady součásti pak pouze výměnu této součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 8. V případě opakovaného výskytu vad na zboží nebo pro větší počet vad má kupující mimo práva uvedená v předchozím odstavci tohoto článku rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit.
 9. Kupující má vždy právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (neuplatní-li jiné právo uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku). Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.
 10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 11. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující vždy právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

        REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ zde  

      

 

 1. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 2. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 3. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách coi.cz.

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující bere na vědomí, že v rámci vyřízení reklamace bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, neboť zpracování je nezbytné pro vyřízení reklamace.
 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu vyřízení reklamace a poté do skončení reklamační doby z důvodu případného vyhodnocení opakované reklamace.
 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, včetně práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsou předmětem samostatného dokumentu,

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je v tomto znění účinný od 1. 4. 2019.

V případě změny reklamačního řádu je rozhodující znění platné a účinné v okamžiku uplatnění reklamace.